UMOWA NAJMU

zawarta dnia , w ,
pomiędzy:
Dariuszem Prusakowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą CANTO Dariusz Prusakowski, ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz, NIP 9531006106, REGON 091120897,
zwanym w dalszej treści umowy Wynajmującym
działającym osobiście/którego reprezentuje pełnomocnik/polecający:
, przedkładający stosowne pełnomocnictwo, a
zwanym w dalszej treści umowy Najemcą działającym osobiście

§ 1

1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem sprzętu wskazanego poniżej i niniejszym wynajmuje Najemcy sprzęt wskazany poniżej, a Najemca przyjmuje ten sprzęt w najem:

Lp. Nazwa sprzętu, marka, model, dane szczegółowe
1
Gitara marki ALVERA 300 + pokrowiec (komplet) w rozmiarze:

2. Strony zgodnie oświadczają, że sprzęt wskazany w pkt 1 niniejszej umowy jest w dobrym stanie technicznym i jest w pełni sprawny. Najemca oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń do wyglądu, stanu technicznego i właściwości sprzętu.

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 10 (dziesięciu) miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wygaśnięcia z winy Najemcy przed upływem 6 miesięcy jej trwania Wynajmujący może obciążyć najemcę karą umowną w wysokości równowartości czynszów najmu za ilość miesięcy brakujących do 6 miesięcy trwania umowy.

§ 3
1. Strony ustalają czynsz najmu sprzętu wskazanego w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy w wysokości 39,00 zł (trzydzieści dziewięć złotych 0/100) za każdy rozpoczęty miesiąc najmu.
2. Czynsz najmu płatny będzie na rachunek bankowy Wynajmującego Raiffeisen Bank
nr 10 1750 0012 0000 0000 2911 2727 do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od następnego miesiąca po otrzymaniu przedmiotu najmu. Wynajmujący wyda Najemcy przedmiot najmu pod warunkiem dokonania zapłaty pierwszego czynszu ustalonego w niniejszej umowie oraz kaucji.
3. Strony niniejszym ustalają kaucję tytułem zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego na kwotę 230,00 zł (dwieście trzydzieści złotych 0/100). Kaucja nie jest oprocentowana. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy pod warunkiem prawidłowego wykonania przez Najemcę niniejszej Umowy oraz zwrotu przedmiotu najmu w należytym stanie.
4. Wynajmujący wystawi Najemcy paragon lub fakturę obejmującą opłacony czynsz.

§ 4
1. W przypadku, w którym okres najmu wyniesie co najmniej 10 miesięcy, a Najemca opłaci w terminie miesięczne czynsze najmu za ten okres oraz kaucję, to Najemcy przysługuje wedle jego wyboru jedno z poniższych uprawnień:
1) w przypadku gdy przedmiotem najmu była nowa gitara ¾ możliwe jest uprawnienie do:
a) nabycia od Wynajmującego na własność przedmiotu najmu bez dodatkowych płatności, przy zaliczeniu na poczet ceny sumy opłaconych w terminie miesięcznych czynszów najmu oraz kaucji,
b) nabycia od Wynajmującego na własność nowej gitary 4/4 wraz z pokrowcem pod warunkiem zwrotu Wynajmującemu będącej w należytym stanie gitary i pokrowca objętych niniejszą Umową, przy zaliczeniu na poczet ceny sumy opłaconych w terminie miesięcznych czynszów najmu oraz kaucji.
2) w przypadku gdy przedmiotem najmu była używana gitara ¾ możliwe jest uprawnienie do:
a) nabycia od Wynajmującego na własność przedmiotu najmu bez dodatkowych płatności, przy zaliczeniu na poczet ceny sumy opłaconych w terminie miesięcznych czynszów najmu oraz kaucji,
b) nabycia od Wynajmującego na własność nowej gitary ¾ lub 4/4 wraz z pokrowcem pod warunkiem zwrotu Wynajmującemu będącej w należytym stanie gitary i pokrowca objętych niniejszą Umową, przy zaliczeniu na poczet ceny sumy opłaconych w terminie miesięcznych czynszów najmu oraz kaucji,
3) w przypadku gdy przedmiotem najmu była nowa gitara 4/4 możliwe jest uprawnienie do nabycia od Wynajmującego na własność przedmiotu najmu bez dodatkowych płatności, przy zaliczeniu na poczet ceny sumy opłaconych w terminie miesięcznych czynszów najmu oraz kaucji,

4) w przypadku gdy przedmiotem najmu była używana gitara 4/4 możliwe jest uprawnienie do:
a) nabycia od Wynajmującego na własność przedmiotu najmu bez dodatkowych płatności, przy zaliczeniu na poczet ceny sumy opłaconych w terminie miesięcznych czynszów najmu oraz kaucji,
b) nabycia od Wynajmującego na własność nowej gitary 4/4 wraz z pokrowcem pod warunkiem zwrotu Wynajmującemu będącej w należytym stanie gitary i pokrowca objętych niniejszą Umową, przy zaliczeniu na poczet ceny sumy opłaconych w terminie miesięcznych czynszów najmu oraz kaucji.

2. Najemca w celu nabycia uprawnienia do nabycia przedmiotu najmu może dokonać zapłaty czynszów najmu za okres 10 miesięcy z wyprzedzeniem.
3. Wynajmujący jest zobowiązany wyłącznie do zrealizowania jednego zobowiązania odpowiadającego uprawnieniom z ustępu poprzedzającego, stosownie do wyboru Najemcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wynajmującemu pisemnego oświadczenia Najemcy o wyborze uprawienia.
4. Zawarcie umowy sprzedaży stosownie do postanowień ustępu 1 powyżej nastąpi w formie odrębnej umowy pisemnej.
5. W przypadku braku wyboru uprawnienia opisanego w ustępie 1 powyżej Najemca może kontynuować umowę najmu przedmiotu najmu, którego dotyczy niniejsza Umowa.

§ 5
1. Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu zgodnie z umową i jego przeznaczeniem. Bez zgody wynajmującego najemca nie może zmienić przeznaczenia przedmiotu najmu.
2. Najemca nie ma prawa do oddania przedmiotu najmu w podnajem ani do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody wynajmującego.
3. Najemcę obciążają wszelkie wydatki związane z eksploatacją i korzystaniem z przedmiotu najmu.
4. Najemca jest odpowiedzialny wobec Wynajmującego za wszelkie szkody w przedmiocie najmu powstałe podczas trwania umowy najmu, także za szkody powstałe z winy, bądź zaniedbania wszelkich osób którym Najemca powierzył przedmiot najmu, jak również z powodu okoliczności przypadkowych, a nawet z powodu zdarzenia będącego wynikiem siły wyższej. Odpowiedzialność Najemcy obejmuje w szczególności obowiązek zwrotu kosztów usunięcia powstałych szkód poprzez naprawę, czy zakup zniszczonych części.
5. W przypadku zaginięcia, kradzieży, zniszczenia (np. pęknięcia na powierzchni korpusu gitary, częściach bocznych, tylnych, główki, gryfu, odklejenia mostka poprzez nieprawidłowy naciąg strun) lub zdekompletowania wynajętego sprzętu, które nie będzie możliwe do naprawy, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości określonej w § 1 niniejszej umowy ceny sprzętu, którego dotyczy zaginięcie, kradzież, zniszczenie lub zdekompletowanie.
6. W przypadku gdyby szkoda Wynajmującego przewyższyła karę umowną może on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 6
Wydania przedmiotu najmu Najemcy dokona przedstawiciel Wynajmującego, lub kurier, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym.

§ 7
1. Wynajmujący może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) naruszania postanowień niniejszej Umowy przez Najemcę, w szczególności w przypadku zniszczenia przedmiotu najmu,
b) opóźnienia w płatności czynszu najmu i braku zapłaty mimo pisemnego wezwania Wynajmującego do zapłaty w terminie 7 dni; wezwanie pisemne może być poprzedzone wezwaniem poprzez sms (w terminie 7 dni od terminu płatności) i/lub e-mail (w terminie 14 dni od terminu płatności)
2. Niezależnie od podstawy rozwiązania Umowy zwrot przedmiotu najmu Wynajmującemu nastąpi w terminie 14 dni od dnia zakończenia niniejszej Umowy i zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym. Zwrot przedmiotu najmu zostanie dokonany do rąk Wynajmującego w uzgodniony z nim sposób lub przedstawiciela Wynajmującego wskazanego przez wynajmującego.
3. Za każdy rozpoczęty miesiąc po umówionym terminie zwrotu przedmiotu najmu Wynajmujący obciąży Najemcę odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z przedmiotu najmu w wysokości ustalonego niniejszą umową czynszu najmu za miesiąc najmu sprzętu. Odszkodowanie to będzie płatne niezwłocznie na wezwanie Wynajmującego.

§ 8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i dokonywane będą w formie aneksów do niniejszej umowy.
2. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie na drodze pozasądowej. W tym dopuszczają możliwość skorzystania z mediacji konsumenckiej prowadzonej przez powołane do tego osoby lub jednostki.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla najemcy i jednym dla wynajmującego.
5. W osobnym dokumencie Najemca wyrazi Wynajmującemu zgodę przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy.
6. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki do umowy, w tym w szczególności protokół zdawczo – odbiorczy.
7. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i warunkami najmu sprzętu muzycznego, który został mu przedstawiony przy zawieraniu niniejszej umowy.

NAJEMCA
WYNAJMUJĄCY Dariusz Prusakowski

Zapoznałem(am) się i akceptuję treść Umowy Najmu oraz Polityki prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów służących realizacji Umowy Najmu

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji, w tym w szczególności informacji o nowej ofercie, produktach, usługach i konkursach oraz innych informacji handlowych, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez wiadomość elektroniczną e-mail lub drogą wiadomości tekstowych sms. Do korespondencji wskazanej powyżej wskazuję należące do mnie adres poczty e-mail i numer telefonu, podane w formularzu WYNAJEM.